Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku – 2017r.

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku lub telefonicznie pod numerem telefonu 55-270-21-34.

Ostateczny termin składania dokumentów: 26 maja 2017 r.

do godz.15.00

Pełna treść ogłoszenia o naborze

Załączniki do pobrania

 

Ogłoszenie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie

zmianowym:

1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 1 osoba.

2. Stanowisko STAŻYSTA– podział bojowy (docelowy etat: starszy ratownik).

3. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin.

4. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

5. Główne obowiązki:

· bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń w ramach określonych obowiązków,

· utrzymanie powierzonego sprzętu, odzieży osobistej i mienia w czystości, pełnej sprawności technicznej,

· aktywne uczestnictwo w szkoleniach zawodowych i ćwiczeniach,

· pełna znajomość danych taktyczno – technicznych sprzętu oraz środków będących na wyposażeniu jednostki,

· pełnienie wyznaczonych funkcji w ramach służby wewnętrznej,

· przestrzeganie zasad bhp,

· poddawanie się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym,

· kierowanie pojazdami służbowymi,

· wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonego.

6. Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone
w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 603 ze zmianami):

posiadać obywatelstwo polskie,

korzystać z pełni praw publicznych,

posiadać wykształcenia co najmniej średnie,

być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby, potwierdzoną przez WKL MSWiA po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym,

7. W naborze będą preferowani kandydaci o wysokiej sprawności fizycznej, posiadający uprawnienia przydatne w Państwowej Straży Pożarnej (szczegółowy wykaz określono
w opisie I etapu postępowania).

8. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 roku poz. 30).

9. Wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;

• życiorys;

• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;

• kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

• kopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, kopie tych stron książeczki wojskowej, które uwidaczniają dane osobowe kandydata, informacje
o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (wpis przeniesiony do rezerwy), lub zaświadczenie z WKU o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,

• podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wg wzoru określonym w załączniku nr 1,

• podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych wg wzoru określonego
w załączniku nr 2,

• podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe wg wzoru określonego w załączniku nr 3,

• aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu wg wzoru określonego w załączniku nr 4, (dopuszcza się przedstawienie powyższego zaświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej),

• oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i nie wnoszenia roszczeń do Komendanta Powiatowego PSP w Malborku o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas testu sprawności fizycznej (zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 5),

• oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6).

Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację:
„ Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data i własnoręczny podpis.

 

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane.

 

W celu ochrony danych osobowych każdemu kandydatowi nadawany jest numer

identyfikacyjny.

 

Wzory druków (załączników) wraz z treścią niniejszego ogłoszenia pobrać można
w sekretariacie komendy lub ze strony internetowej www.strazmalbork.pl

 

Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

10. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z sześciu etapów:

Etap I – Ocena złożonych dokumentów pod względem kompletności oraz określenia ilości punktów za posiadane wyszkolenie i uprawnienia.

Etap II – Test sprawności fizycznej.

Etap III – Próby wysokościowej i sprawdzianu pływania.

Etap IV- Test z wiedzy (przeprowadzony zostanie w przypadku dużej ilości kandydatów).

Etap V- Rozmowa kwalifikacyjna.

Etap VI – Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej prze komisję lekarska.

ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA OSP – Wypowiedź wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego

„– W 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ciągu jednego roku – powiedział w piątek w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w sprawie środków przekazywanych przez ministerstwo na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że zarzuty, jakoby OSP nie otrzymywały dotacji lub otrzymywały mniej środków są absurdalne i nieprawdziwe. – Jest wręcz przeciwnie. Z roku na rok jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymują coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa. Nasz rząd dostrzega, że strażacy ochotnicy stanowią to „drugie płuco” systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce. Wszystkie te jednostki wspieramy  – podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 r.
W 2015 r. państwowa dotacja dla jednostek OSP wynosiła 32,5 mln zł i taką kwotę odchodząca koalicja PO-PSL zaplanowała w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. – Zwiększyliśmy ją do 36 mln, a więc o 3,5 mln zł. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 r. wynosi 43 mln zł – to aż o 7 mln więcej niż w roku poprzednim – przypomniał wiceminister Jarosław Zieliński.
Dodatkowe środki otrzymały również te jednostki OSP, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 r. i 2016 r. MSWiA przekazało im po 73 mln zł dotacji. W 2017 r. kwota ta wzrosła o ponad 8 mln zł do poziomu 81,1 mln zł.
Podsumowując – w 2016 r. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały, zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego kwotę, 109 mln zł, natomiast w 2017 r. dotacja wzrosła o 15 mln zł – do ponad 124 mln zł. Możemy zatem powiedzieć o ponad 13-procentowym wzroście dotacji tylko w ciągu jednego roku.

Nowe samochody i sprzęt dla strażaków ochotników
Wiceszef MSWiA był w Sejmie pytany m.in. o zakup nowego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiceminister poinformował posłów, że ze środków budżetowych kupowane są m.in. samochody pożarnicze dla OSP. W 2016 r. zakupiono 171 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ponad 2/3 z tych pojazdów stanowiły średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. – Zmniejszenie liczby zakupionych lekkich samochodów pożarniczych wynika z ich parametrów techniczno-taktycznych, które nie mają szerokiego zastosowania w działaniach ratowniczych. Dotowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych jest dużo bardziej praktyczne z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczych – zaznaczył.
Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że w 2016 r. zakupiono nowy sprzęt dla strażaków-ochotników, w tym m.in. kilka tysięcy węży strażackich różnego typu, 157 agregatów prądotwórczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej, prawie 100 pił do betonu, ponad 370 drabin strażackich, 160 zestawów ratownictwa medycznego oraz 35 sztuk narzędzi hydraulicznych.

Dodatkowe środki dla OSP z Programu modernizacji
Jednocześnie wiceszef MSWiA poinformował, że zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości, realizowany jest „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Program przewiduje także dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 2017-2020 zaplanowano dofinansowanie dla tych jednostek w łącznej kwocie 501 mln 400 tys. zł. – Z tej kwoty 335 mln 800 tys. zł trafi do jednostek z KSRG, a 165 mln 600 tys. zł. do pozostałych jednostek. Zakupimy m.in. około 500 wozów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników – zaznaczył wiceminister.

OSP nadal będą otrzymywały środki finansowe od firm ubezpieczeniowych
Podczas wystąpienia w Sejmie, wiceminister Jarosław Zieliński jednoznacznie zdementował zarzuty rzekomego odebrania strażakom ochotnikom pieniędzy pochodzących od ubezpieczycieli. – Zapewniam, że Ochotnicze Straże Pożarne nadal będą otrzymywały     środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową.  W projekcie  nowelizacji  ustawy o ochronie przeciwpożarowej planowana jest jedynie zmiana sposobu dystrybucji tych środków, tak aby stworzyć spójny system i reagować na realne potrzeby strażaków ochotników – powiedział wiceszef MSWiA.
W ocenie MSWiA zmiana ta pozytywnie wpłynie na poziom ochrony przeciwpożarowej. Będzie sprzyjała podejmowaniu racjonalnych decyzji w sprawie zakupu wyposażenia służącego ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.
Zmiany zakładają, że to Komendant Główny PSP, jako odpowiedzialny za organizację ochrony przeciwpożarowej w skali całego kraju, otrzymywałby środki z firm ubezpieczeniowych. Jednak miałby obowiązek ustawowy takiego ich podziału,  aby 50 proc. kwoty otrzymywała Państwa Straż Pożarna wraz z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, m. in. Zakładowymi Strażami Pożarnymi. Natomiast drugie 50 proc. kwoty otrzymywałyby Ochotnicze Straże Pożarne. – Tak więc uspokajam – pod względem finansowym nic się nie zmieni, nadal połowa środków od ubezpieczycieli będzie trafiała na potrzeby strażaków ochotników – podkreślił Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

Opracowanie: MSWiA”

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Wielkanoc

Życzenia Wielkanocne Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

image

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.

W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

(treść listu)