Informacje

Strażak Komendy Powiatowej PSP w Malborku Vicemistrzem Polski służb mundurowych w MMA.

W dniach 13-14 października 2018 roku w Toruniu odbyły się VI MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH W MIESZANYCH SZTUKACH WALKI.

Komendę Powiatową PSP w Malborku reprezentował sekc. Rafał Błachuta zdobywając VICEMISTRZOSTWO w kategorii do 80 kg. Zawody, oprócz okazji do sportowej rywalizacji, były doskonałą formą integracji funkcjonariuszy służb mundurowych, pozwoliły na doskonalenie umiejętności przydatnych podczas realizacji zadań w codziennej służbie.

FullSizeRreceived_

DOTACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ

 

kw_psp_finanse_16_10_2018_1  kw_psp_finanse_16_10_2018_2kw_psp_finanse_16_10_2018_3

16 października 2018 roku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim nabryg. Tomasz Komoszyński, pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podsumował wydatkowanie środków finansowych pozyskanych na funkcjonowanie straży pożarnej w województwie pomorskim.

W 2018 roku środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie straży pożarnej w województwie pomorskim to 29 117 252,00 zł (OSP – 17 016 752,00 zł, PSP – 12 100 500,00 zł).

W kwocie 17 016 752,00 zł dla OSP zrealizowano:

 • dofinansowanie zakupu samochodów gaśniczych (25 samochodów gaśniczych oraz łódź):

129 612,00 zł – kwota ze środków ubezpieczeniowych pochodząca od komendanta głównego PSP,

4 611 000,00 zł – kwota ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

700 000,00 zł – kwota ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,     

 • dofinansowanie w zakresie organizacji obozów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – kwota 271 140,00 zł,
 • zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG – kwota 4 856 000,00 zł dotacja KSRG (remonty strażnic, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt informatyki i łączności, wyposażenie osobiste i ochronne strażaków, sprzęt transportowy – 21 samochodów + łódź),
 • przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych – kwota 1 949 000,00 zł dotacja MSWiA (remonty strażnic, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt informatyki i łączności, wyposażenie osobiste i ochronne strażaków, sprzęt transportowy – 4 samochody),
 • Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – kwota 4 500 000,00 zł (zakup sprzętu oraz wyposażenia dla jednostek OSP).

W kwocie 12 100 500,00 zł dla PSP zrealizowano:

 • dofinansowanie zakupu samochodów gaśniczych oraz sprzętu:

160 000,00 zł – kwota ze środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji komendanta głównego PSP (zakup 4 lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego typu pick – up z napędem na 4×4 ),

40 000 zł – kwota ze środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji komendanta głównego PSP (samochód kwatermistrzowski do przewozu ratowników),

40 000 zł – kwota ze środków wojewody pomorskiego (samochód kwatermistrzowski do przewozu ratowników),

400 000,00 zł – kwota ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zakup: samochodów, quada, kamery termowizyjnej, zestawu do stabilizacji pojazdów, sprzętu dla grupy wodno-nurkowej),

 • 830 000,00 zł – kwota od posła Śniadka pochodząca z poprawek poselskich do budżetu przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych (Słupsk, Gdańsk) oraz zakup samochodów rozpoznawczo-ratowniczych typu pick – up z napędem 4×4 (Człuchów, Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, Sztum),
 • 1 216 000,00 zł – kwota od poseł Arciszewskiej pochodząca z poprawek poselskich do budżetu przeznaczona na dofinansowanie zakupu pojazdów, sprzętu oraz wyposażenia (teren powiatu kartuskiego oraz kościerskiego),
 • 8 355 000 zł – rezerwa celowa (remonty obiektów budowlanych, remonty pojazdów i sprzętu, odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia (materiały oraz paliwa), inwestycje budowlane, zakupy inwestycyjne (średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, drobny sprzęt)),
 • dofinansowanie na rozbudowę jednostek PSP (KW PSP, KM PSP Gdynia, KP PSP Puck):

909 500,00 zł – kwota ze środków ubezpieczeniowych pochodząca od komendanta głównego PSP,

150 000,00 zł – kwota ze środków wojewody pomorskiego.

Jednocześnie pomorski komendant wojewódzki PSP stara się o pozyskanie kolejnych środków finansowych dla straży pożarnej w województwie pomorskim.

Opracowanie: KW PSP Gdańsk, Zdjęcia: PUW Gdańsk

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Logo kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Link do całego materiału:

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/idn:36483

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Pobierz powyższe ulotki w dużej rozdzielczości (A4 300 pkt/cal) – naciśnij prawy przycisk myszy na linku i z menu kontekstowego wybierz „Zapisz element docelowy jako…”:
Czad oszukuje zmysły.jpg
Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.jpg
W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.jpg
NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.jpg

Opracowanie: Wydział Prewencji Społeczej
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

Kategoria: Konspekty ćwiczeń dla nauczycieli i karty pracy dla dzieci pomocne w przeprowadzeniu zajęć z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Materiały są częścią publikacji „Przygody Ognika” wydanej przez Komendę Główną PSP, Warszawa 2016 [ 7 ]

17-11-15 12:46 304.32KB pobierz plik: 1 Projekt edukacyjny nr 2 Te numery znasz
17-11-15 12:46 3.84MB     pobierz plik: 2 Projekt edukacyjny nr 2 Te numery znasz
17-11-15 12:45 312.88KB  pobierz plik: 3 Projekt edukacyjny nr 4 Ewakuuj się, a nie tylko uciekaj
17-11-15 12:45 2.92MB     pobierz plik: 4 Projekt edukacyjny nr 4 Ewakuuj się, a nie tylko uciekaj
17-11-15 12:45 301.37KB  pobierz plik: 5 Projekt edukacyjny nr 5 Gaśnica, zanim przyjedzie straż pożarna
17-11-15 12:45 1.93MB      pobierz plik: 6 Projekt edukacyjny nr 5 Gaśnica, zanim przyjedzie straż pożarna
17-11-15 12:43 277KB        pobierz plik: Strona tytułowa i wstęp Przygody Ognika

Kategoria: Karty ćwiczeń dla dzieci [ 3 ]

17-11-15 12:48 4.27MB pobierz plik: KARTY CZ. 2 DLA DZIECI. Te numery znasz
17-11-15 12:47 2.99MB pobierz plik: KARTY CZ. 4 DLA DZIECI Ewakuuj się, a nie tylko uciekaj
17-11-15 12:47 1.8MB    pobierz plik: KARTY CZ. 5 DLA DZIECI Gaśnica, zanim przyjedzie straż pożarna

Kategoria: Pliki Kampanii [ 9 ]

18-09-26 10:12 4.19MB pobierz plik: Czad oszukuje zmysły
18-09-26 10:11 4.95MB pobierz plik: Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.
18-09-26 10:11 4.94MB pobierz plik: W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach
18-09-26 10:11 4.76MB pobierz plik: NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!
18-09-26 10:10 1.1MB pobierz plik: Ulotka czad oszukuje zmysły (*.pdf)
18-09-26 10:10 1.21MB pobierz plik: Ulotka NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ (*.pdf)
18-10-01 12:08 7.22MB pobierz plik: Prezentacja Kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa wersja pełna (Power Point)
18-10-01 12:07 3.63MB pobierz plik: Prezentacja Kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa wersja skrócona (Power Point)
18-09-26 10:19 489.36KB pobierz plik: Logo kampanii 14 cm na 14 cm 300 pkt/cal (*.jpg)

 

 

 

 

List Pana Ministra Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszy

List

V WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

23 września 2018 roku w Gniewinie odbyły się V Wojewódzkie zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego.

Meldunek o rozpoczęciu zawodów przyjął prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Zygmunt Tomczonek. Następnie miało miejsce uroczyste podniesienie flagi oraz odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

W zawodach wzięło udział 30 drużyn ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa pomorskiego, w tym 17 w grupie A (mężczyzn) oraz 13 w grupie C (kobiet) wyłonionych w eliminacjach powiatowych. Drużyny rywalizowały w następujących konkurencjach:

· musztra pododdziałów pożarniczych,

· sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,

· ćwiczenie bojowe.

23_09_2018_zawody_OSPkw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_1kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_2kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_3kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_4kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_5kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_6kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_7kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_8kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_9kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_10kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_11kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_12kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_13kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_14kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_15kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_16kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_17kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_18kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_19kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_20kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_21kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_22kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_23kw_psp_zawody_OSP_23_09_2018_24

Poszczególne konkurencje oraz całe zawody oceniała komisja sędziowska powołana przez pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Sędzią głównym zawodów był st. kpt. Mirosław Cyrson.

Wyniki:

Musztra pododdziałów pożarniczych – Grupa A (Mężczyźni):

1. OSP Czarne – powiat człuchowski

2. OSP Czeczewo – powiat kartuski

3. OSP Rościszewo – powiat gdański

Musztra pododdziałów pożarniczych – Grupa C (Kobiety):

1. OSP Sulęczyno – powiat kartuski

2. OSP Korzybie – powiat słupski

3. OSP Tychnowy – powiat kwidzyński  

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami – Grupa A (Mężczyźni):

1. OSP Swarzewo – powiat pucki – 58,2 s

2. OSP Korzybie – powiat słupski – 58,9 s

3. OSP Nadole – powiat wejherowski – 59,0 s

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami – Grupa C (Kobiety):

· OSP Opalino – powiat wejherowski – 67,0 s

· OSP Karlikowo – powiat pucki – 67,8 s

· OSP Lubań – powiat kościerski – 67,9 s

Ćwiczenie bojowe – Grupa A (Mężczyźni):

· OSP Korzybie – powiat słupski – 34,5 s

· OSP Czeczewo – powiat kartuski – 35,4 s

· OSP Nadole – powiat wejherowski – 35,4 s

Ćwiczenie bojowe – Grupa C (kobiety):

· OSP Karlikowo – powiat pucki – 42,6 s

· OSP Lublewo – powiat gdański – 49,0 s

· OSP Korzybie – powiat słupski – 49,2 s

Klasyfikacja generalna – Grupa A (Mężczyźni):

· OSP Korzybie – powiat słupski – 93,4 s

· OSP Nadole – powiat wejherowski – 94,4 s

· OSP Czeczewo – powiat kartuski – 94,9 s

Klasyfikacja generalna – Grupa C (Kobiety):

· OSP Karlikowo – powiat pucki – 110,4 s

· OSP Opalino – powiat wejherowski – 117,3 s

· OSP Korzybie – powiat słupski – 120,4 s

Zwycięzcy mistrzostw otrzymali medale, puchary oraz cenne nagrody ufundowane przez pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, prezesa zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa pomorskiego oraz licznych sponsorów.

Oglądaj też: Telewizja TTM – Ochotnicy walczyli o miano najsprawniejszych w województwie

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa,

Zdjęcia: Sławomir Nagalski