Fundusz Sprawiedliwości dla Jednostek OSP – woj. pomorskiego

Zgodnie z harmonogramem Ministerstwo Sprawiedliwości, w poniedziałek 7 maja 2018 r. ogłosiło nabór wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowany dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa pomorskiego.

Maksymalna pula środków do wykorzystania dla woj. pomorskiego wynosi 4 500 000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

Zgodnie z realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości programem, o wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z terenu woj. pomorskiego, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi.

 

Szczegóły naboru oraz instrukcja ich składania są dostępne do pobrania na stronie: https://www.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,10919,nabor-wnioskow-na-dotacje…

 

Jak złożyć wniosek – krok po kroku:

Gmina lub miasto na prawach powiatu, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, składa wniosek do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Jak to zrobić?

 1. Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl
 2. Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakładce https://witkac.pl/#/contest/view?id=6462
 3. Należy wypełnić wniosek, wybierając z listy sprzęt i wyposażenie, jakie jest potrzebne jednostkom OSP z terenu danej gminy zgodnie z zamkniętym katalogiem sprzętów wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 4. W ramach wniosku, należy dokładnie wypełnić kosztorys, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez poszczególne ochotnicze straże pożarne z terenu realizacji zadania.
 5. Należy zwrócić uwagę na właściwe wypełnienie wszystkich pól we wniosku w systemie elektronicznym i dodanie załączników.
 6. Należy wydrukować wniosek wypełniony w systemie elektronicznym.
 7. Wydrukowany wniosek podpisują osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.
 8. Odnośnie załączników wymagane jest:
 • potwierdzenie założenia odrębnego rachunku bankowego,

 • opinia Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zasadności zakupów wskazywanych w kosztorysie dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych

oraz poświadczone za zgodność z oryginałem:

 • dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego wniosek np. statut gminy,

 • umocowanie osób reprezentujących wnioskodawcę np. zaświadczenie o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta, akt powołania sekretarza, pełnomocnictwo, umocowanie skarbnika (uchwała o powołaniu skarbnika).

 1. Termin składania wniosków:
 • w systemie www.witkac.pl od 7 maja 2018 r., od godziny 12:00 do dnia 18 maja 2018 r. do godziny 18:00;

 • wygenerowany i wydrukowany z systemu www.witkac.pl, podpisany (jeszcze raz przypominamy – wymagane jest złożenie podpisów przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań ze strony wnioskodawcy) wraz z załącznikami, należy niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2018 roku, przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości (decyduje data wpływu do Kancelarii Głównej / Biura Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro podawcze Ministerstwa Sprawiedliwości czynne jest do godziny 15:30).

 1. Wnioskodawca (gmina lub miasto na prawach powiatu) jest zobligowany do złożenia jednego wniosku obejmującego potrzeby wszystkich OSP z terenu realizacji zadania.
 2. Wniosek złożony w systemie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Wnioski o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.
 3. Wydrukowany i podpisany wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami, należy niezwłocznie przesłać na adres: Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Aleje Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa lub doręczyć osobiście do kancelarii głównej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to bardzo ważne, ponieważ wersja papierowa musi dotrzeć do Ministerstwa Sprawiedliwości najpóźniej do dnia 28 maja 2018 r.
 4. Konieczny jest dopisek na kopercie:

"Wniosek do IX naboru wniosków w Programie I Priorytecie IIIB z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018 nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa DSRiN-I-7211-782/18, województwo pomorskie, NIE OTWIERAĆ".

Najważniejsze uwagi dotyczące naboru:

Wnioski składają wyłącznie gminy oraz miasta na prawach powiatu z obszaru województwa pomorskiego, które zbierają zapotrzebowanie od OSP na swoim terenie.

W skrócie – gmina kupuje w imieniu własnym z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu. We wniosku musi być wskazane, jaki sprzęt będzie przeznaczony dla konkretnej ochotniczej straży pożarnej z terenu realizacji zadania.

W ramach ogłoszonego naboru można kupić tylko wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów.

Podmiot zobligowany jest do opisania w treści wniosku, jaki sprzęt planuje nabyć, przy czym możliwy do zakupu sprzęt został wskazany poniżej:

Zadanie 1 – Zestaw ratownictwa medycznego R1

 1. Zakup torby ratowniczej – sprzęt ten jest już wpisany w kosztorysie;
 2. Nosze typu deska;
 3. Szyny typu Kramera.

Zadanie 2 – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED):

 1. Zakup defibrylatora – sprzęt ten jest już wpisany w kosztorysie.

Zadanie 3 – Zestaw ratownictwa technicznego, z wyłączeniem pojazdów:

 1. Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami;
 2. Hydrauliczne nożyce do cięcia;
 3. Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów;
 4. Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach;
 5. Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO;
 6. Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m;
 7. Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN;
 8. Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych;
 9. Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych pojemności min. 6 l;
 10. Zbijak do szyb hartowanych;
 11. Piła ratownicza do szyb klejonych;
 12. Nóż do pasów bezpieczeństwa;
 13. Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera;
 14. Osłona zabezpieczającego poszkodowanego;
 15. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie;
 16. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów;
 17. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi;
 18. Pilarka do drewna;
 19. Detektor napięcia;
 20. Detektor wielo. lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL);
 21. Agregat prądotwórczy;
 22. Przenośny zestaw oświetleniowy;
 23. Sprzęt do oznakowania terenu akcji;
 24. Bosak dielektryczny;
 25. Latarka akumulatorowa;
 26. Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków.

Żadne inne sprzęty poza wyżej wymienionymi nie uzyskają dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Sprzęty które nie są wpisane w kosztorys w systemie www.witkac.pl, trzeba dodać w polu "Dowolne zadanie".

 1. Gmina lub miasto na prawach powiatu, które składają wniosek w naborze, muszą obowiązkowo założyć odrębny rachunek bankowy, na który zostaną przekazane środki z Funduszu Sprawiedliwości.
 2. Obowiązkowe jest zabezpieczenie przez gminę wkładu własnego finansowego w wysokości tylko 1% wartości zadań objętych wnioskiem.
 3. Należy pamiętać i dopilnować, aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej i papierowej zgodnie z terminami wskazanymi w ogłoszeniu.

źródło: http://www.zosprp.pl/?q=content/fundusz-sprawiedliwosci-dla-strazakow-z-osp-ogloszono-nabor-dla-woj-pomorskiego