Komenda Powiatowa PSP w Malborku

Zasady organizacji komendy powiatowej określone zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej

(miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 143, poz. 1037) Komendą powiatową kieruje komendant

powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, przy pomocy zastępcy komendanta powiatowego.

 

Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku, zwanej dalej ”komendą powiatową “, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

1) kierowanie pracą komendy powiatowej;

2) strukturę organizacyjną komendy powiatowej;

3) zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;

4) wzory pieczęci i stempli;

5) liczbę i rodzaj docelowych stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

 

Schemat struktury organizacyjnej KP PSP MALBORK

 

 

image