Ogłasza nabór na stanowisko w sekcji kwatermistrzowsko-technicznej

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W MALBORKU

Ogłasza nabór na stanowisko w sekcji kwatermistrzowsko-technicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

Komendant Powiatowy PSP poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektora do spraw techniki w Sekcji kwatermistrzowsko-technicznej
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wybickiego 1
Malbork

Miejsce wykonywania pracy:

 • Malbork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej, magazynu głównego
  i magazynu obrony cywilnej komendy powiatowej.
 • pełnienie nadzoru nad utrzymaniem w gotowości operacyjno-technicznej pojazdów, sprzętu pływającego i sprzętu silnikowego PSP.
 • organizowanie, wykonywanie i dokumentowanie wymaganych prac konserwacyjnych, badań technicznych sprzętu będącego na stanie komendy powiatowej,
 • oprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pozostających
  w związku z zakresem działania komendy powiatowej,
 • rozliczanie zużycia paliwa przez pojazdy, sprzęt pływający i sprzęt silnikowy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzędu
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Budynek komendy nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak wind
  i podjazdów.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: –
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera, szczególnie w pracy na aplikacji MS Office,
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność analizy i syntezy informacji,
  • umiejętność skutecznej komunikacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

30-06-2014

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wybickiego 1
82-200 Malbork

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie (data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 55 270-

Powyższe terminy mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych

okoliczności (np. duża liczba kandydatów, warunki atmosferyczne, akcja ratowniczo-gaśnicza

itp.). Ewentualna zmiana terminu będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej

Biuletynu Informacji Publicznej Komendy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

DOKUMENTY DO POBRANIA

OŚWIADCZENIE KANDYDATA