Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku – 2017r.

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku lub telefonicznie pod numerem telefonu 55-270-21-34.

Ostateczny termin składania dokumentów: 26 maja 2017 r.

do godz.15.00

Pełna treść ogłoszenia o naborze

Załączniki do pobrania

 

Ogłoszenie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie

zmianowym:

1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 1 osoba.

2. Stanowisko STAŻYSTA– podział bojowy (docelowy etat: starszy ratownik).

3. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin.

4. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

5. Główne obowiązki:

· bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń w ramach określonych obowiązków,

· utrzymanie powierzonego sprzętu, odzieży osobistej i mienia w czystości, pełnej sprawności technicznej,

· aktywne uczestnictwo w szkoleniach zawodowych i ćwiczeniach,

· pełna znajomość danych taktyczno – technicznych sprzętu oraz środków będących na wyposażeniu jednostki,

· pełnienie wyznaczonych funkcji w ramach służby wewnętrznej,

· przestrzeganie zasad bhp,

· poddawanie się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym,

· kierowanie pojazdami służbowymi,

· wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonego.

6. Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone
w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 603 ze zmianami):

posiadać obywatelstwo polskie,

korzystać z pełni praw publicznych,

posiadać wykształcenia co najmniej średnie,

być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby, potwierdzoną przez WKL MSWiA po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym,

7. W naborze będą preferowani kandydaci o wysokiej sprawności fizycznej, posiadający uprawnienia przydatne w Państwowej Straży Pożarnej (szczegółowy wykaz określono
w opisie I etapu postępowania).

8. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 roku poz. 30).

9. Wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;

• życiorys;

• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;

• kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

• kopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, kopie tych stron książeczki wojskowej, które uwidaczniają dane osobowe kandydata, informacje
o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (wpis przeniesiony do rezerwy), lub zaświadczenie z WKU o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,

• podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wg wzoru określonym w załączniku nr 1,

• podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych wg wzoru określonego
w załączniku nr 2,

• podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe wg wzoru określonego w załączniku nr 3,

• aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu wg wzoru określonego w załączniku nr 4, (dopuszcza się przedstawienie powyższego zaświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej),

• oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i nie wnoszenia roszczeń do Komendanta Powiatowego PSP w Malborku o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas testu sprawności fizycznej (zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 5),

• oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6).

Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację:
„ Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data i własnoręczny podpis.

 

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane.

 

W celu ochrony danych osobowych każdemu kandydatowi nadawany jest numer

identyfikacyjny.

 

Wzory druków (załączników) wraz z treścią niniejszego ogłoszenia pobrać można
w sekretariacie komendy lub ze strony internetowej www.strazmalbork.pl

 

Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

10. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z sześciu etapów:

Etap I – Ocena złożonych dokumentów pod względem kompletności oraz określenia ilości punktów za posiadane wyszkolenie i uprawnienia.

Etap II – Test sprawności fizycznej.

Etap III – Próby wysokościowej i sprawdzianu pływania.

Etap IV- Test z wiedzy (przeprowadzony zostanie w przypadku dużej ilości kandydatów).

Etap V- Rozmowa kwalifikacyjna.

Etap VI – Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej prze komisję lekarska.