Ogłoszenie o naborze do służby w PSP – 2018

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można klikając link, osobiście
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku lub telefonicznie pod numerem telefonu 55-270-21-34.

Ostateczny termin składania dokumentów: do 20 kwietnia 2018 r.
do godz.15.30

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie
Komendanta Powiatowego PSP w Malborku, ul. Józefa Wybickiego 1
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
(z dopiskiem: „Nabór 1 / 2018 – system zmianowy, imię i nazwisko”)
lub listownie (liczy się data wpływu ) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
ul. Wybickiego 1 , 82-200 Malbork
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia o naborze

Załączniki do pobrania