OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W ZAWODZIE: STRAŻAK PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W ZAWODZIE: STRAŻAK PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można osobiście
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 270 21 30 wew. 134.

Termin składania dokumentów: do 14 lipca 2020 r. do godz.15.00

na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
ul. Wybickiego 1 , 82-200 Malbork

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie
Komendanta Powiatowego PSP w Malborku, ul. Józefa Wybickiego 1
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
(z dopiskiem: ”Nabór JRG – 2020, imię i nazwisko”)
lub listownie (wymagana forma wysyłki: listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
ul. Wybickiego 1 , 82-200 Malbork

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną dostarczone po terminie (decyduje data wpływu aplikacji, a nie data stempla pocztowego)

nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia o naborze

Załączniki do pobrania

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

na potrzeby procesu rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pana(i) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Malborku ., ul Wybickiego.
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@straz.gda.pl.
 3. Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z ogłoszonym naborem do służby przygotowawczej
  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku na podstawie wymagań określonych w art.28 ust.1 i art.34 ust.4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r
 4. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz.1313 ze zmianami)
 5. W przypadku końcowego wyłonienia Pana(i) spośród wszystkich kandydatów uczestniczących w procesie naboru do służby, odbiorcą Pana(i) danych osobowych będą Krajowy Rejestr Karny, Pomorska Rejonowa Komisja Lekarska MSW i A
  z siedzibą przy ul. Kartuskiej 4/6,80-104 Gdańsk.
 6. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
 8. Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana(ą) danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku przedłożenia dokumentów wymaganych w naborze do służby będzie brak możliwości uczestnictwa
  w postępowaniu.
 11. Przetwarzanie podanych przez Pana(ą) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.