Ogłoszenie o naborze 2018

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można klikając link, osobiście
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 270 21 30 wew. 134.

Ostateczny termin składania dokumentów: do 6 lipca 2018 r. do godz.15.00

na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
ul. Wybickiego 1 , 82-200 Malbork

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie
Komendanta Powiatowego PSP w Malborku, ul. Józefa Wybickiego 1
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
(z dopiskiem: „Nabór do służby w PSP na stanowisko: stażysta w służbie przygotowawczej”)
lub listownie (wymagana forma wysyłki: listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
ul. Wybickiego 1 , 82-200 Malbork

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną dostarczone po terminie (decyduje data wpływu aplikacji, a nie data stempla pocztowego)

nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia o naborze

Załączniki do pobrania

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie

zmianowym:

1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 1 osoba.

2. Stanowisko STAŻYSTA– podział bojowy (docelowy etat: starszy ratownik).

3. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin.

4. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

OGŁOSZENIE

o naborze do służby przygotowawczej

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku ogłasza nabór dla kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w zawodzie strażak w służbie przygotowawczej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w zmianowym rozkładzie czasu służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

 1. INFORMACJE WSTĘPNE
 2. Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku, zwana dalej „komisją”.
 4. Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest otwarty i konkurencyjny.
 5. Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna się z chwilą publikacji ogłoszenia o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 6. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
 7. Liczba stanowisk, na które jest prowadzony nabór: 1 stanowisko.
 8. Nazwa stanowiska – stażysta (mianowanie w służbie przygotowawczej na okres 3 lat).
 9. Stanowisko etatowe (docelowe) starszy ratownik.
 10. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa PSP w Malborku, ul. Wybickiego 1.
 11. Rozkład czasu służby: zmianowy rozkład czasu służby strażaka 24/48 (wykonywanie zadań służbowych i pełnienie dyżurów trwających nie dłużej niż 24 godziny, po których następują co najmniej 24 godziny wolne od służby).

 

 1. Do głównych obowiązków na stanowisku należeć będzie:
 2. branie bezpośredniego udziału w prowadzeniu akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń w ramach określonych obowiązków służbowych,
 3. utrzymywanie powierzonego sprzętu, odzieży osobistej i mienia w czystości oraz pełnej sprawności technicznej,
 4. pełna znajomość danych taktyczno – technicznych sprzętu oraz środków będących na wyposażeniu JRG,
 5. aktywne uczestnictwo w szkoleniach zawodowych i ćwiczeniach,
 6. pełnienie wyznaczonych funkcji w ramach służb wewnętrznych,
 7. przestrzeganie zasad bhp,
 8. poddawanie się okresowym badaniom lekarskim i specjalistycznym,
 9. wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonego.

III. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Wymagania obowiązkowe:

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać, stosownie do postanowień art. 28 i art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.), następujące kryteria:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. korzystać w pełni z praw publicznych,
 3. być niekaranym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 5. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
 6. uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).
 7. WYMAGANE DOKUMENTY
 8. Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (napisane odręcznie i podpisane czytelnie przez kandydata),
 9. Życiorys (CV) – należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego (podpisany własnoręcznie i czytelnie przez kandydata),
 10. Podpisane własnoręcznie i czytelnie przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 11. Podpisane własnoręcznie i czytelnie przez kandydata oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 12. Podpisane własnoręcznie i czytelnie przez kandydata oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

UWAGA: Wymagane oświadczenia o których mowa w pkt 3, 4 i 5 należy wypełnić według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i nie wnoszeniu roszczeń do Komendanta Powiatowego PSP w Malborku o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas postępowania kwalifikacyjnego, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 2. Kserokopię książeczki wojskowej (nie dotyczy kobiet) – strony zawierające następujące informacje: dane osobowe, adnotacje o poborze – kategoria zdrowia (wymagana kat. A), stosunek do służby wojskowej (odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy),
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej,

UWAGA: Wymagane zaświadczenie lekarskie, należy złożyć w dniu przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Zaświadczenie lekarskie musi być prawidłowo wypełnione.

 1. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności,
 3. Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

Honorowane będą tylko prawidłowo wypełnione zaświadczenia lekarskie i oświadczenia na drukach pobranych ze strony internetowej lub w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

Przedłożenie zaświadczeń, oświadczeń na innych drukach, brak kompletu dokumentów określonych w ogłoszeniu spowoduje odrzucenie oferty kandydata w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.

Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data, własnoręczny podpis kandydata.  

Kopie dokumentów, które nie będą potwierdzone za zgodność z oryginałem nie będą brane pod uwagę.

 

 

 1. MIEJSCE UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZACYCH POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego udziela funkcjonariusz zajmujący się sprawami kadrowymi, telefonicznie pod numerem tel. 55 270 21 30 wew. 134.

Informacje o wynikach poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego nie będą udzielane telefonicznie.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
 2. Dokumenty, o których mowa w pkt IV ppkt 1-7, należy składać w zaklejonej kopercie (format A4), podpisanej czytelnie imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem „Nabór do służby w PSP na stanowisko: stażysta w służbie przygotowawczej”:
 • osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku w godz. od 800 do 1500lub
 • listownie (wymagana forma wysyłki: listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku ul. Wybickiego 1, 82-200 Malbork.

Termin składania dokumentów upływa 6 lipca 2018 r. o godzinie 15:00.

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną dostarczone po terminie (decyduje data wpływu aplikacji, a nie data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Każdemu kandydatowi nadany zostanie numer indentyfikacyjny, który otrzyma w momencie składania dokumentów, bądź zostanie mu przekazany telefonicznie w przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty. W oparciu o przyznane kandydatom numery identyfikacyjne, będą ogłaszane wyniki poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Zaświadczenie lekarskie o którym mowa w pkt IV ppkt 8 należy dostarczyć przed rozpoczęciem testu sprawności fizycznej tj. w dniu 20 lipca 2018 r.
 2. Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej składają dokumenty, o których mowa w pkt IV ppkt 9-11, w zaklejonej kopercie format A4 z umieszczonym na niej numerem identyfikacyjnym kandydata w sekretariacie komendy do dnia 25 lipca 2018 r. do godziny 15:00.

VII.   SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI KANDYDATA, KTÓRY NIE ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ DO KOLEJNYCH ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Dokumenty osób, które uzyskają negatywny wynik z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nie przystąpią do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, będą do osobistego odbioru w siedzibie komendy w terminie 7 dni od dnia niezakwalifikowania się do kolejnego etapu naboru. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty dotyczące kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty osób, które nie zostaną przewidziane do przyjęcia do służby a uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego będą do osobistego odbioru w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

VIII. ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku  zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Komisja kwalifikacyjna przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne zostanie zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.),
 2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 672),
 3. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.z 2018 r., poz. 673).

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z VII etapów.

ETAP I – ocena dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym – do 10.07.2018 r.

Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

ETAP II – test sprawności fizycznej – 20.07.2018 r.

Test sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się i ocenia w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Próbę wydolnościową oraz próby sprawnościowe testu sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Kandydat do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

 1. próbę wydolnościową;

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału. Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem. Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych
20-metrówek na tym poziomie (np. 10 – 9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 – numer
20-metrowego odcinka.

 

Liczba odcinków 1

odc.

2

odc.

3

odc.

4

odc.

5

odc.

6

odc.

7

odc.

8

odc.

9

odc.

10

odc.

11

odc.

12

odc.

Czas odcinka (s)
Poziom Przebiegnięty dystans (m)
1 20 40 60 80 100 120 140           9,0
2 160 180 200 220 240 260 280 300         8,0
3 320 340 360 380 400 420 440 460         7,5
4 480 500 520 540 560 580 600 620 640       7,2
5 660 680 700 720 740 760 780 800 820       6,8
6 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020     6,5
7 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220     6,2
8 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440   6,0
9 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640 1660   5,7
10 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880   5,5
11 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 5,3
12 2140 2160 2180 2200 2220 x x x x x x x 5,1
 1. b) podciąganie się na drążku;

Drążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej. Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę „start” podciąga się, tak aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na drążku do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych podciągnięć. Podczas wykonywania ćwiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg. Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

 1. c) bieg po kopercie.

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160–180 cm – podstawa tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek). Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A–B–E–C–D–E–A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Kandydat może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKRES OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

(przeliczeniowe tabele punktowe)

 

Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, są przeliczane na punkty przypisane do konkretnego wyniku według tabeli. Ocenę (w skali 6-stopniowej) wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów.

 

Skala ocen

 

Średnia arytmetyczna uzyskanych

punktów z prób

Ocena
cyfrowo słownie
61 pkt i powyżej 6 wybitna
56–60 pkt 5 bardzo dobra
51–55 pkt 4 dobra
46–50 pkt 3 dostateczna
41–45 pkt 2 słaba
40 pkt i poniżej 1 niedostatecza
nieprzystąpienie do okresowej oceny sprawności fizycznej negatywna

 

TABELA PUNKTOWA

(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)

 

 

 

LICZBA PUNKTÓW

 

Podciąganie się na drążku

(liczba powtórzeń)

 

Bieg po kopercie

(czas w sekundach)

Beep test

(poziom – liczba odcinków)

75 26 22,00 12 – 5
74 25 22,05 12 – 4
73 24 22,10 12 – 3
72 23 22,15 12 – 2
70 21 22,25 11 – 12
69 20 22,30 11 – 11
68 19 22,35 11 – 10
67 18 22,40 11 – 9
66 17 22,45 11 – 8
65 16 22,50 11 – 7
64   22,55 11 – 6
63 15 22,60 11 – 5
62   22,65 11 – 4
61 14 22,70 11 – 3
60   22,75 11 – 2
59   22,80 11 – 1
58 13 22,85 10 – 11
57   22,90 10 – 10
56   22,95 10 – 9
 

 

LICZBA PUNKTÓW

 

Podciąganie się na drążku

(liczba powtórzeń)

 

Bieg po kopercie

(czas w sekundach)

Beep test

(poziom – liczba odcinków)

55 12 23,00 10 – 8
54   23,05 10 – 7
53   23,10 10 – 6
52   23,15 10 – 5
51   23,20 10 – 4
50 11 23,25 10 – 3
49   23,30 10 – 2
48   23,35 10 – 1
47   23,40 9 – 11
46   23,45 9 – 10
45 10 23,50 9 – 9
44   23,60 9 – 8
43   23,70 9 – 7
42   23,80 9 – 6
41   23,90 9 – 5
40 9 24,00 9 – 4
39   24,10 9 – 3
38   24,20 9 – 2
37   24,30 9 – 1
36   24,40 8 – 11
35 8 24,50 8 – 10
34   24,60 8 – 9
33   24,70 8 – 8
32   24,80 8 – 7
31   24,90 8 – 6
30 7 25,00 8 – 5
29   25,10 8 – 4
28   25,20 8 – 3
27   25,30 8 – 2
26   25,40 8 – 1
25 6 25,50 7 – 10
24   25,60 7 – 9
23   25,70 7 – 8
22   25,80 7 – 7
21   25,90 7 – 6
20 5 26,00 7 – 5
19   26,10 7 – 4
18   26,20 7 – 3
17   26,30 7 – 2
16   26,40 7 – 1
15 4 26,50 6 – 10
14   26,60 6 – 9
 

 

LICZBA PUNKTÓW

 

Podciąganie się na drążku

(liczba powtórzeń)

 

Bieg po kopercie

(czas w sekundach)

Beep test

(poziom – liczba odcinków)

13   26,70 6 – 8
12   26,80 6 – 7
11   26,90 6 – 6
10 3 27,00 6 – 5
9   27,10 6 – 4
8   27,20 6 – 3
7   27,30 6 – 2
6   27,40 6 – 1
5 2 27,50 5 – 9
4   27,60 5 – 8
3   27,70 5 – 7
2   27,80 5 – 6
1 1 27,90 5 – 5

 

Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn – co najmniej 55 pkt, a dla kobiet – co najmniej 45 pkt.

W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt – dla mężczyzn i 30 pkt – dla kobiet.

ETAP IIIsprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia) – 20.07.2018 r.

Sprawdzian braku lęku wysokości przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym. Próba polega na samodzielnym wejściu i zejściu po drabinie mechanicznej (przy asekuracji), nachylonej pod kątem 75 stopni, na wysokość 20 metrów. Kandydat ma prawo do jednej próby wejścia. Ocena próby wysokościowej: zaliczona lub niezaliczona. Nie zaliczenie próby eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

ETAP IV – ocena dokumentów złożonych przez kandydatów do służby zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej

Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego. Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

Przy postępowaniu kwalifikacyjnym przyjmuje się następujący system punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności:

 

Lp. Kwalifikacje Ilość punktów
Wyszkolenie pożarnicze w PSP  
1 Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak 20
2 Posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa 25
3 Posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa 30
4 Posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanego w SGSP 15
Wyszkolenie medyczne  
5 Uzyskanie kwalifikacji ratownika medycznego, o których mowa w art. 13 ustawy dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650) 5
6 uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 15
Wyszkolenie pożarnicze w OSP  
7 Wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP 5
8 Wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP+RT 10
9 Wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP+RT+RW 15
10 Wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r. 15
Wykształcenie ogólne

 

 

 
11 Ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania 5

Sposób liczenia punktów:

 • za kwalifikacje wymienione w pkt 1-3 przyznaje się jedynie punkty tylko z jednego tytułu, z najwyższą wartością punktową,
 • za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się jedynie punkty tylko z jednego tytułu, z najwyższą wartością punktową,
 • za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się jedynie punkty tylko z jednego tytułu, z najwyższą wartością punktową,
 • za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego członkostwa przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach – w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, tj. terminu składania dokumentów),

Wyjaśnienie użytych skrótów:

 • SP – szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej,
 • RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków – ratowników ochotniczej straży pożarnej,
 • RW – szkolenie strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

ETAP V – rozmowa kwalifikacyjna – 27.07.2018 r.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

 1. autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną,
 2. umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi,
 3. wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,
 4. szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków komisji odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z w/w elementów wymienionych wynosi 10.

Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów.

ETAP VI – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej

Kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej, kieruje się do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku, gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Terminy poszczególnych etapów mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (np. duża liczba kandydatów, warunki atmosferyczne, akcja ratowniczo-gaśnicza lub inne zdarzenia losowe). Ewentualna zmiana terminu będzie niezwłocznie umieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie komendy oraz na stronie internetowej komendy.

Nieobecność kandydata na którymkolwiek z etapów prowadzonego naboru wiąże się z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

  

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Wzory wymaganych oświadczeń oraz zaświadczenia lekarskiego są dostępne do pobrania na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Malborku pod adresem strazmalbork.pl
 2. Brak jakiegokolwiek dokumentu bądź oświadczenia dyskwalifikuje kandydata do udziału w kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Kandydaci są zobowiązani okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość przed każdym etapem postępowania kwalifikacyjnego, w którym biorą udział oraz na każde żądanie przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej. Brak ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość spowoduje wykluczenie kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nie przystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.
 5. Informacje o wynikach końcowych nie będą udzielane telefonicznie, nie dotyczy kandydatów, którzy zostaną skierowani na badania w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

 1. Kandydat bezpośrednio w siedzibie komendy może wnieść do przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później niż w dniu następnym (roboczym) od dnia podania ich do wiadomości (zastrzeżenia przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 – termin wpływu do sekretariatu komendy). Zastrzeżenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje zastrzeżenia kandydata w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej.
 2. Po zakończeniu każdego etapu postępowania jego wyniki – w oparciu o przyznane wcześniej numery identyfikacyjne – będą publikowane na stronie internetowej komendy pod adresem:strazmalbork.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku ul. Wybickiego 1. Natomiast po zakończeniu VI etapu postępowania kwalifikacyjnego (ustalenie zdolności fizycznej
  i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej) również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku https://kppspmalbork.bip.gov.pl/.
 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej
  (m. in. kosztów dojazdów, w tym związanym z ustaleniem zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP, badań wstępnych, odpisów dokumentów, zaświadczeń itp.).
 4. Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.
 5. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku listy z wyłonionym kandydatem z orzeczoną zdolnością fizyczną i psychiczną do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.