Ogłoszenie o naborze 2018

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można osobiście
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku lub telefonicznie pod numerem telefonu 55-270-21-34.

Ostateczny termin składania dokumentów: do 20 kwietnia 2018 r.

do godz.15.30

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie
Komendanta Powiatowego PSP w Malborku, ul. Józefa Wybickiego 1
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
(z dopiskiem: „Nabór 1 / 2018 – system zmianowy, imię i nazwisko”)
lub listownie (liczy się data wpływu ) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
ul. Wybickiego 1 , 82-200 Malbork
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia o naborze

Załączniki do pobrania

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie

zmianowym:

1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 1 osoba.

2. Stanowisko STAŻYSTA– podział bojowy (docelowy etat: starszy ratownik-kierowca).

3. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin.

4. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

5. Główne obowiązki:

· bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń w ramach określonych obowiązków,

· utrzymanie powierzonego sprzętu, odzieży osobistej i mienia w czystości, pełnej sprawności technicznej,

· aktywne uczestnictwo w szkoleniach zawodowych i ćwiczeniach,

· pełna znajomość danych taktyczno – technicznych sprzętu oraz środków będących na wyposażeniu jednostki,

· pełnienie wyznaczonych funkcji w ramach służby wewnętrznej,

· przestrzeganie zasad bhp,

· poddawanie się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym,

· kierowanie pojazdami służbowymi,

· wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonego.

6. Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone
w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1204 ze zmianami):

posiadać obywatelstwo polskie,

korzystać z pełni praw publicznych,

posiadać wykształcenia co najmniej średnie,

być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby, potwierdzoną przez WKL MSWiA po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym,

7. W naborze będą preferowani kandydaci o wysokiej sprawności fizycznej, posiadający uprawnienia przydatne w Państwowej Straży Pożarnej (szczegółowy wykaz określono
w opisie I etapu postępowania).

8. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 roku poz. 30).

9. Wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;

• życiorys;

• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;

• kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

• kopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, kopie tych stron książeczki wojskowej, które uwidaczniają dane osobowe kandydata, informacje
o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (wpis przeniesiony do rezerwy);

• podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 138) wg wzoru określonym w załączniku nr 1,

• podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych wg wzoru określonego
w załączniku nr 2,

• podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe wg wzoru określonego w załączniku nr 3,

• aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu wg wzoru określonego w załączniku nr 4, (dopuszcza się przedstawienie powyższego zaświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej);

• oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i nie wnoszenia roszczeń do Komendanta Powiatowego PSP w Malborku o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas testu sprawności fizycznej (zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 5).

Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację:
„ Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data i własnoręczny podpis.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane.

W celu ochrony danych osobowych każdemu kandydatowi nadawany jest numer

identyfikacyjny.

Wzory druków (załączników) wraz z treścią niniejszego ogłoszenia pobrać można
w sekretariacie komendy lub ze strony internetowej www.strazmalbork.pl

Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

10. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z sześciu etapów:

Etap I – Ocena złożonych dokumentów pod względem kompletności oraz określenia ilości punktów za posiadane wyszkolenie i uprawnienia.

Etap II – Test sprawności fizycznej.

Etap III – Próby wysokościowej i sprawdzianu pływania.

Etap IV- Test z wiedzy (w przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy 10 osób).

Etap V- Rozmowa kwalifikacyjna.

Etap VI – Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej prze komisję lekarska.

Ø Etap I. Ocena kompletności dokumentów oraz ocena w systemie punktowym posiadanego wykształcenia, wyszkolenia i posiadanych umiejętności (bez udziału kandydatów).

1) Ocena dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze do służby. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku
z postępowania kwalifikacyjnego.

2)Komisja kwalifikacyjna dokonuje przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz w oparciu o nie dokonuje oceny spełnienia wymagań określonych w ustawie, a także oceny dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i określenia związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia oraz sumy punktów.

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia

– maksymalnie 60 pkt.

1. Wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. kurs podstawowy – 15 punktów,

2. Wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. kurs uzupełniający (podoficerski) – 20 punktów,

3. Wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. szkolenie podstawowe w zawodzie strażak – 20 punktów,

4. Wykształcenie pożarnicze w PSP, tj. posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa
25 punktów,

5. Wykształcenie pożarnicze w PSP, tj. posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa
30 punktów,

6. Wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP + KPP – 10 punktów,

7. Wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP + KPP + RT – 15 punktów,

8. Wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP + KPP + RT + RW – 20 punktów,

9. Wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP – 15 punktów,

10. Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) – 15 punktów,

11. Prawo jazdy kat. C lub CE – 10 punktów

12. Prawo jazdy kat. CE i DE – 15 punktów

13. Inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku (maksymalnie 15 punktów):

a) kwalifikacje UDT do obsługi podestów ruchomych przejezdnych – samojezdnych montowanych na pojeździe (uprawnienia kat. I P) – 5 pkt.,

b) kwalifikacje UDT uprawniające do napełniania zbiorników przenośnych w zakresie: gazy sprężone – 3 pkt.,

c) kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy– 5 pkt.

Wyjaśnienie sposobu liczenia punktów:

* Za kwalifikacje wymienione w punktach 1- 8 i 13 lit. c) przyznaje się punkty jedynie
z jednego tytułu.

* W przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6-8 oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów.

* Kwalifikacje wymienione w punktach 6-8 oraz 10-13 uwzględnia się przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej,

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

KPP – Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

SP – Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP,

RT – Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP,

RW – Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

Informacja o zakwalifikowaniu, terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Malborku.

Ø Etap II. Test sprawności fizycznej – składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych.

Kandydaci zakwalifikowani po I etapie naboru, przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej, obowiązani są do okazania dokumentu tożsamości (z fotografią) oraz przedstawienia aktualnego zaświadczenia lekarskiego ( załącznik nr 3) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.

Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców.

I. Próba wydolnościowa: – zmodyfikowana metoda harwardzka („Harvard step-up test”)

Termin przeprowadzenia próby zostanie podany na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

Wyposażenie:

1. stopień o wysokości 40 cm dla mężczyzn lub 30 cm dla kobiet,

2. stoper,

3. metronom,

4. pulsometr.

Wykonanie próby:

1. badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,

2. metronom nastawiony jest na rytm 120 uderzeń na minutę,

3. czas trwania pełnego ćwiczenia: 5 minut dla mężczyzn i 4 minuty dla kobiet.

Przed przystąpieniem do próby, ćwiczącemu wyjaśnia się sposób jej wykonania, można pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz kilka próbnych wejść. Na hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) ćwiczący stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze,
a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli ćwiczący utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu należy pomóc ćwiczącemu donośnym sygnałem.

Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia kandydat siada na krześle i wykonywane są trzy pomiary częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od 4 min, które przeliczone według poniższego wzoru dają wynik, będący wskaźnikiem FI wydolności organizmu kandydata:

czas pracy w [s] x 100

FI = —————————————————-

2 x suma trzech pomiarów tętna

Kandydat, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli ćwiczący w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia; kandydatom tym oblicza się wskaźnik wydolności FI, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonywania ćwiczenia.

Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej jest osiągnięcie wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80.

  1. Próby sprawnościowe

Termin przeprowadzenia prób zostanie podany na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

  1. Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej)

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) – ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

  1. Bieg na 50 m

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.

  1. Bieg na 1000 m

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety.

Warunkiem zaliczenia prób sprawnościowych jest:

1) Próby dla mężczyzn:

a) bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,

b) bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,

c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 12 powtórzeń

2) Próby dla kobiet:

a) bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund,

b) bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,

c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 8 powtórzeń

Nie zaliczenie próby wydolnościowej lub którejkolwiek z opisanych powyżej prób sprawnościowych skutkuje wykluczeniem kandydata z kolejnych części postępowania i jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Wyniki z testu sprawności fizycznej wraz z informacją o zakwalifikowaniu do III etapu postępowania oraz terminie jego przeprowadzenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Malborku.

Ø Etap III. Składa się ze sprawdzianu lęku wysokości (akrofobia) i sprawdzianu
z pływania.

Termin przeprowadzenia sprawdzianów zostanie podany na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

Sprawdzian z lęku wysokości (akrofobia)

Sprawdzian z lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł
z niej.

Nie zaliczenie sprawdzianu lęku wysokości jest równoznaczne z uzyskaniem oceny negatywnej i wyeliminowaniem kandydata z kolejnych części postępowania kwalifikacyjnego.

  1. Sprawdzian z pływania

Termin i miejsce – Basen Szkoły ponadgimnazjalnej nr 4 w Malborku – po zakończeniu sprawdzianu z lęku wysokości.

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund

Nie zaliczenie sprawdzianu z pływania jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata
z kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Komenda Powiatowa PSP w Malborku zastrzega możliwość zmiany kolejności przeprowadzenia III etapu postępowania z przyczyn od nas niezależnych.

Ø Etap IV. Pisemny test wiedzy. (patrz.str.2)

Termin przeprowadzenia zostanie podany na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

Test wiedzy składa się z 20 zadań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne, zwanych dalej „pytaniami testowymi” i trwa 25 minut. Na pytanie testowe możliwe są cztery odpowiedzi, w tym tylko jedna prawidłowa. Za poprawną odpowiedź kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe – nie przyznaje się punktu.

Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej, który podczas testu:

1) korzysta z pomocy innych osób;

2) posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania;

3) rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2.

Test wiedzy przeprowadzony zostanie w formie pisemnej (papierowej).

Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

W przypadku wykluczenia z udziału w teście kandydatowi do służby przyznaje się
0 punktów z testu wiedzy i jest to równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku uzyskania przez kandydata mniej niż 11 punktów z testu wiedzy, zostaje on wykluczony z kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Wyniki z oceny z pisemnego testu zostaną opublikowane na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

Ø Etap V. Rozmowa kwalifikacyjna.

Termin rozmów kwalifikacyjnych zostanie podany na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone będą przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku, w trakcie których ocenie podlegać będą w szczególności:

1) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;

2) motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;

3) zdolność analitycznego myślenia;

4) umiejętność planowania i organizowania pracy.

Każdy z członków komisji ocenia kandydata odrębnie przyznając za każdy z wyżej wymienionych elementów maksymalnie 12,5 pkt. Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata
z rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat uzyskać może maksymalnie 50 punktów.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyskał co najmniej 26 punktów. Kandydat, który z rozmowy kwalifikacyjnej uzyska mniej niż 26 punktów równoznaczne jest z otrzymaniem oceny negatywnej z postępowania kwalifikacyjnego.

Zastrzega się możliwość udziału w rozmowie kwalifikacyjnej przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.

Ø Etap VI. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym w Komendzie Powiatowej,
na badania psychologiczne i lekarskie do Pomorskiej Komisji Lekarskiej MSWiA w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, skierowany zostaje kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

W przypadku, gdy Pomorska Komisja Lekarska MSWiA orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie zostanie skierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą punktów.

10. Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku lub telefonicznie pod numerem telefonu 55-270-21-34.

11. Ostateczny termin składania dokumentów: 20 kwietnia 2018 r. do godz.15.30

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Malborku, ul. Wybickiego 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 (z dopiskiem: „Nabór 1 / 2018 – system zmianowy, imię i nazwisko”) lub listownie (liczy się data wpływu ) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

ul. Wybickiego 1 , 82-200 Malbork

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

12. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów będzie można odebrać w sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Malborku w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Malborku kandydat może wnieść do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania ich do wiadomości.

Komisja rozpatruje zastrzeżenia kandydata w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informację o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej.

Ø Dodatkowe informacje:

Dopuszcza się przeprowadzenie nie więcej niż dwóch etapów postępowaniach w jednym terminie (jednego dnia). Przewiduje się również przeprowadzenie etapu II postępowania "Test sprawności fizycznej" w dwóch terminach:

I termin – Próba wydolnościowa

II termin – Próby sprawnościowe

Wszystkie wyniki z poszczególnych etapów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.straz.malbork.pl.

Dokumenty kandydata, który zakwalifikuje się do zatrudnienia przekazane zostaną do akt osobowych.