Temat tygodnia: Coraz więcej pożarów traw, łąk, nieużytków, pozostałości roślinnych i lasów w Całej Polsce.

SONY DSC

Coraz więcej pożarów traw, łąk, nieużytków, pozostałości roślinnych i lasów

Od wielu lat na przełomie zimy, przedwiośnia oraz wiosny wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw, łąk, nieużytków, pozostałości roślinnych oraz lasów. Wpływ na rozprzestrzenianie się ognia ma mała wilgotność oraz wiatr. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania.
Ponad 94% tego rodzaju pożarów powstaje z winy człowieka, nadal bowiem, od pokoleń, wśród wielu rolników panuje błędne przekonanie, że wypalanie pozostałości roślinnych powoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.
Tylko od 1 do 27 marca br. strażacy wyjeżdżali do 46 012 pożarów traw, łąk i nieużytków, a także pożarów lasów powstałych właśnie wskutek wypalania traw (najwięcej na terenie woj. śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego).
Dwa ostatnie weekendy wyraźnie pokazały jak duży jest to problem.
W dniach 16–18 marca br. powstało 11 574, a 23–25 marca br. – 11 173 takich pożarów.
Niejednokrotnie w tego rodzaju pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Wg statystyk Państwowej Straży Pożarnej w tym roku śmierć poniosło już 7 osób.

8.03 w miejscowości Straszydle, woj. podkarpackie, zginął 86-letni mężczyzna.
17.03, w miejscowości Siekiernie, woj. świętokrzyskie, zginął 53-letni mężczyzna.
17.03 w miejscowości Chlewiska, woj. mazowieckie, na skutek odniesionych poparzeń zmarł 25-letni strażak OSP KSRG Pawłów.
23.03 w Olsztynie, woj. śląskie, podczas gaszenia pożaru traw, z powodu zawału serca zmarł 63-letni strażak OSP Biskupice
24.03 w miejscowości Sulejów, woj. świętokrzyskie zginął 54-letni mężczyzna
25.03 w miejscowości Kowali-Stępocinie, woj. mazowieckie, zginął 53-letni mężczyzna.
26.03 w miejscowości Wazów, woj. zachodniopomorskie, zginął 68-letni mężczyzna.

Pożary traw, łąk, nieużytków, pozostałości roślinnych oraz lasów, z uwagi na ich charakter
i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Od początku marca do gaszenia tych pożarów wyjeżdżało w sumie 24 014 zastępów Państwowej Straży Pożarnej (99 365 strażaków), 32 876 Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (178 844 strażaków) oraz 17 003 Ochotniczych Straży Pożarnych spoza KSRG (94 028 strażaków).

Wypalanie traw jest niebezpieczne, ale również zabronione polskim prawem. Określa to m.in. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 Ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.);:
„w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej – art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.).
Za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy stwierdzić, że wypalanie traw jest nie tylko szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 3 do 20%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

Źródło: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=830&id=33907

Zdjęcie: Mariusz Czapelski